Strona główna » O firmie » Władze spółki » Zarząd Poczty Polskiej< powrót

Zarząd Poczty Polskiej

Share on FacebookShare on Google+
Share on FacebookShare on Google+

PREZES

Jerzy Jan Jóźkowiak – jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (dawniej SGPiS) w Warszawie – specjalizacja Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego.

Od 2002 do 2008 roku pracował w BRE Banku S.A. m.in. jako dyrektor ds. Finansów Ryzyka i Operacji w Pionie Bankowości detalicznej (MultiBank i mBank). W latach 2003 – 2008: członek Zarządu BRE i dyrektor finansowy (CFO). Odpowiadał za przygotowanie i wdrożenie systemu informacji zarządczej, sprzedażowej, finansowej i o kliencie.

Wcześniej pracował jako dyrektor wykonawczy pionu zarządzania ryzykiem Banku Pekao S.A. Nadzorował liczne projekty dotyczące np. wykorzystania międzynarodowych standardów rachunkowości do prezentacji ryzyka finansowego, czy zasad kształtowania wyniku Banku z zarządzeniami polityki wyceny aktywów.

Karierę rozpoczynał w 1993 roku w Powszechnym Banku Gospodarczym S.A. Kierował m.in. spółką PBG – Fundusz Inwestycyjny. Był także wiceprezesem Zarządu PBG S.A. Grupa Pekao S.A.

W latach 1984 – 1990: pracownik naukowy w Instytucie Rozwoju Gospodarczego SGH.

Od stycznia do grudnia 2010 roku prezes MNI S.A., spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Od marca 2011 roku Prezes Zarządu Poczta Polska S.A.

WICEPREZES

Ireneusz Piecuch – od 1 lipca 2013 w Zarządzie Poczty Polskiej, odpowiada za organizację działalności i nadzór nad: Pionem Informatyki i Telekomunikacji oraz Biurem Strategii i Współpracy Międzynarodowej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1991 roku ukończył aplikację sędziowską. Rok później, po ukończeniu aplikacji radcowskiej, został wpisany na listę radców prawnych.

W początkach swojej kariery zawodowej związany z kancelariami prawnymi, m.in. z kancelarią „Łaszczuk i Wspólnicy”, której był współzałożycielem i wspólnikiem. Od 1995 roku, przez kolejnych  11 lat swojej kariery zatrudniony w koncernie IBM, zarówno w Polsce jak i za granicą, między innymi jako członek zarządu IBM Polska Sp. z o.o..

Od 2006 do 2009 roku związany z Telekomunikacją Polską SA, gdzie sprawował m.in. funkcję Sekretarza Generalnego Grupy TP  a następnie członka Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Biznesu.

W latach 2010-2013 współpracował z międzynarodową kancelarią CMS Cameron McKenna jako Partner odpowiedzialny za budowę praktyki w obszarze telekomunikacji w Europie Centralnej.

Były członek wielu rad nadzorczych (m.in. PTK Centertel, Wirtualna Polska, Emitel, KGHM). Obecnie, od roku 2012, w Radzie Nadzorczej PKP PLK S.A..”

 


CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Mariusz Zarzycki – ukończył w 1991 r. studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent University of Stockholm (specjalność: Bankowość i Finanse).

Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Banku Przemysłowym SA w Łodzi.
W latach 1993 – 1998 pracował w Powszechnym Banku Gospodarczym S.A. – Grupa Pekao S.A. Brał udział w procesie konsolidacji Grupy Pekao S.A., w Zespole Problemowym ds. Informatyki Grupy Pekao S.A.

W latach 1998 – 2008 pracował w BRE Banku S.A. m.in. jako wicedyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, dyrektor Departamentu Informatyki Bankowości Detalicznej, dyrektor Departamentu Rozwoju Technologii Informatycznych oraz dyrektor Banku ds. Informatyki.

Był również dyrektorem ds. informatyki i finansów w projekcie budowy nowego banku detalicznego oraz dyrektorem projektu wdrożenia nowego podstawowego systemu dla pionów bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej BRE Banku.

W latach 2008 – 2010: wiceprezes Zarządu Banku PKO BP S.A. odpowiedzialny za obszar informatyki i usług, a także członek rad nadzorczych Inteligo Financial Services oraz Wilanów Investment.

Od lutego 2011 roku pracuje w Zarządzie Poczty Polskiej S.A.

 

Janusz Piotr Wojtas – ukończył Ekonomikę i Organizację Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim. Jest także absolwentem programu menedżerskiego – IESE Business School, University of Navarra.

Początek kariery to praca w BIG Banku S.A. potem Powszechnym Banku Gospodarczym S.A. a następnie PBG S.A. – Grupa Pekao S.A., jako Dyrektor w Departamencie Bankowości Przedsiębiorstw.

Od 1999 roku do 2005 roku zatrudniony w PKO BP – kolejno na stanowiskach zastępcy dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej, a następnie dyrektora Departamentów: Finansowania Projektów Inwestycyjnych, Klienta Strategicznego, Klienta Korporacyjnego i dyrektora zarządzającego w obszarze klienta korporacyjnego. Był członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku i członkiem Komitetu Kredytowego Banku.
Był także przewodniczącym Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A.

W latach 2005 – 2008 członek Zarządu, dyrektor Banku ds. Bankowości Korporacyjnej w BRE Banku S.A. Odpowiadał za nadzór nad obszarem bankowości korporacyjnej banku (MSP, duże firmy, korporacje międzynarodowe). Wiceprzewodniczący Komitetu Kredytowego Zarządu Banku, przewodniczący Rady Nadzorczej BRE Leasing SP z o.o. oraz członek International Corporate Banking Board w ramach Grupy Commerzbanku.

Po 2009 roku prowadził własną działalność gospodarczą – doradztwo w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz procesów restrukturyzacyjnych.

 

Piotr Michalski – absolwent Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim – kierunek Finanse i Bankowość. Studiował także na Uniwersytecie w Nijmegen. Wykładowca w obszarze finansów na UŁ i studiach podyplomowych SGH.

Karierę rozpoczynał m.in. w Warszawskiej Grupie Konsultingowej, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery, do poziomu współwłaściciela. W ramach prac na rzecz WGK uczestniczył z sukcesem w kilkudziesięciu projektach z zakresu: analizy finansowej, przygotowania biznesplanów, wycen, fuzji i przejęć, strategii, restrukturyzacji i prywatyzacji polskich przedsiębiorstw.

W latach 2001 – 2002 Dyrektor Działu Ryzyka w Kredyt Lease S.A., gdzie nadzorował obszar ryzyka kredytowego oraz efektywne przejęcie przez Spółkę pierwszych portfeli leasingowych w Polsce.

Od 2002 do 2006 roku pracował w Banku Pocztowym, jako dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem. Nadzorował obszar ryzyka kredytowego, ryzyka płynności i ryzyk rynkowych.

W latach 2006 – 2010 odpowiadał za controlling i informację zarządczą w BRE Banku, jako dyrektor Departamentu. Aktywnie uczestniczył we wdrożeniu nowego systemu planowania i monitorowania wyników, systemu zarządzania kapitałem, systemu EIS oraz rozbudowie systemu MIS. Natomiast od 2010 roku pracował w Bankowym Funduszu Leasingowym jako dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem.

 

Paweł Włoch -ukończył Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie oraz program rozwoju menadżerów praktyków, Harvard Business Review Management 2013. Obecnie jest w trakcie Studiów Podyplomowych Executive MBA (Master of Business Administration) INE PAN.

Odbył wiele kursów i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, m.in.: Kurs dla Społecznych Inspektorów Pracy, Kurs dla Kadry Kierowniczej, Kurs dla Kadry Kierowniczej z zakresu czasu pracy, Finanse dla menagerów niefinansistów, Certyfikowany Business Process Manager, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Odpowiedzialność menagerska, Certyfikowany PMO Menagement Office, Six Sigma Executive/Champion Training – Akademia Białego Kruka, Prince 2, Efektywna Komunikacja w Zespole, Zarządzanie Zmianą – Change Management.

W Poczcie Polskiej pracuje od 1992 r. Swoją karierę rozpoczynał w Urzędzie Pocztowym Zakopane 1 od pracy na stanowisku listonosza. Dzięki swojemu zaangażowaniu i systematycznie podnoszonym kwalifikacjom szybko awansował, zajmując kolejno stanowiska: ekspedienta, asystenta, kierownika sekcji obsługi klienta. W styczniu 2006 roku objął funkcję naczelnika tej placówki.

W 2009 r. został wybrany przez Pracowników na Członka Zarządu Poczty Polskiej. W maju 2013 r. został ponownie wybrany przez Pocztowców na przedstawiciela Pracowników w Zarządzie Poczty Polskiej.

Share on FacebookShare on Google+

PRESIDENT
Jerzy Jan Jóźkowiak – He graduated from the Warsaw School of Economics (formerly the Central School of Planning and Statistics), the Faculty of Foreign Trade – with a specialisation in economics and foreign trade organisation.
In 2002-2008 he worked in BRE Bank S.A., e.g. as a Finance, Risk and Operations Director in the Retail Banking section (MultiBank and mBank). In 2003-2008 he was a member of the BRE Management Board and Chief Financial Officer (CFO). He was responsible for the preparation and implementation of management, sales, finance and client information.
Previously he worked as an executive director in the risk management division in Bank Pekao S.A. He supervised numerous projects that involved e.g. the use of international accounting standards to present the financial risk or the rules used to form the Bank’s performance with the decisions on asset valuation policy. He began his career in 1993 in Powszechny Bank Gospodarczy S.A. He managed, inter alia, PBG – Fundusz Inwestycyjny. He was also a vice-president of the Management Board of PBG S.A. Grupa Pekao S.A. In 1984-1990: he was among the academic staff in the Institute for Economic Development at the Warsaw School of Economics. From December 2010, he was the president of MNI S.A., a publically quoted company on the Warsaw Stock Exchange. Since March 2011, he has been the President of the Management Board of Poczta Polska S.A.

VICE-PRESIDENT
Ireneusz Piecuch – Poczta Polska board member from 1st of July 2013, responsible for the operations of and supervision over the ICT Division, Strategy and Strategic Project Office, and International Cooperation Office.

Graduated from the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw. In 1991, completed his judge’s training. A year later, joined the Bar Association, having accomplished his counsel legal training.

In the first years of his career, worked for several law firms, including ‘Łaszczuk i Wspólnicy’, of which he was a co-founder and partner. Since 1995 for the next 11 years, employed by IBM, both in Poland and abroad, including in the capacity of IBM Polska Sp. z o.o. Board Member.

From 2006 to 2009, worked for Telekomunikacja Polska SA, his positions including Secretary General of the TP Group, then Board Member for Strategy and Business Development.

Between 2010 and 2013, cooperated with CMS Cameron McKenna, an international law firm, as a Partner responsible for good practice development in the area of telecommunications in Central Europe.

Former member of many supervisory boards (e.g. PTK Centertel, Wirtualna Polska, Emitel, KGHM). Currently, supervisory board member of  the PKP PLK S.A. since 2012.


MANAGEMENT BOARD MEMBERS

Mariusz Zarzycki – He completed his economic studies at the University of Łódź in 1991. He graduated from the University of Stockholm (specialisation: Banking and Finance).

He began his professional career in 1992 in Bank Przemysłowy SA in Łódź.In 1993-1998, he worked in Powszechny Bank Gospodarczy SA – Grupa Pekao S.A. He participated in the consolidation of Grupa Pekao SA, in the IT Trouble-Shooting Team of Grupa Pekao SA. In 1998-2008, he worked in BRE Bank SA, e.g. as a Vice-Director of the IT and Telecommunications Department, Director of the Retail Banking IT Department, Director of the Technology Development Department and Bank’s IT Director.

He was also a director for IT and finance in a project that entailed establishing a new retail bank and director of a project consisting in implementation of a new basic system for corporate and investment banking divisions in BRE Bank.In 2008-2010: he was a Vice-President of the Management Board of Bank PKO BP S.A. and was responsible for the area of IT and services; he was also a member of supervisory boards of Inteligo Financial Services and Wilanów Investment.

 

Janusz Piotr Wojtas – He graduated in the field of economics and foreign trade organisation at the University of Łódź. He has also completed a manager programme: IESE Business School, University of Navarra. He began his career in BIG Bank S.A. and continued it in Powszechny Bank Gospodarczy S.A., next in PBG S.A. – Grupa Pekao S.A., which he left in 1998 as a Director in the Enterprise Banking Department. In 1999-2005, he was employed in PKO BP – as a deputy director in the Corporate Banking Department and subsequently as a director of the following departments: Investment Project Financing Department, Strategic Client Department, Corporate Client Department and Managing Director for corporate clients.

He was a member of the Bank’s Assets and Liabilities Management Committee and a member of the Bank’s Loan Committee. He was also a chairperson of the Supervisory Board of Fundusz Leasingowy S.A. In 2005-2008 he was a member of the Management Board, Bank’s Corporate Banking Director in BRE Bank S.A. He was responsible for supervision over the Bank’s corporate banking (SME, large enterprises, international corporations). He was a vice-president of the Bank’s Management Board Loan Committee, chairperson of the Supervisory Board of BRE Leasing Sp. z o.o. and a member of the International Corporate Banking Board under the Commerzbank Group.After 2009, he operated his own business – counselling in the area of running a business, management and restructuring.
Piotr Michalski – He graduated from the University of Łódź at the Faculty of Economics and Sociology with specialisation in Finance and Banking. He also studied at the University in Nijmegen. He lectured on finance at the University of Łódź and post-graduate studies at the Warsaw School of Economics.

He began his career in Warszawska Grupa Konsultingowa, where he moved upwards the career ladder to ultimately reach the level of co-owner. As part of the work for the Warszawska Grupa Konsultingowa, he successfully participated in dozens of projects in the field of: financial analysis, development of business plans, value appraisals, mergers and take-overs, strategies, restructuring and privatisation of Polish enterprises.

In 2001-2002, he was the Risk Department Director in Kredyt Lease S.A., where he supervised the loan risk section and effective take-over of the first leasing portfolios in Poland by the Company. From 2002 to 2006, he worked in Bank Pocztowy as the Director of the Risk Management Department. He supervised the area of loan risk, liquidity risk and market risks. In 2006-2010, he was responsible for controlling and management information in BRE Bank as the Department’s director. He actively participated in the implementation of a new result planning and monitoring system, equity management system, EIS system and extension of the MIS system. From 2010 on, he worked in Bankowy Fundusz Leasingowy as the Director of the Risk Management Department.
Paweł Włoch – He graduated from Philosophy and Pedagogy University „Ignatianum” in Cracow and development programme for management practitioners Harvard Business Review Management 2013. At present he is taking postgraduate Executive MBA (Master of Business Administration) course at Institute of Economics at Polish Academy of Sciences (INE PAN). As part of his professional development he has also taken many training courses, including: Social Labour Inspectors course, Managerial Staff course, Time Management for Managerial Staff course, Finances for Non-finance Managers course, Certified Business Process Management course, Strategic Management in Enterprises course, Managerial Responsibility course, Certified Management PMO course, Six Sigma Executive/Champion Training – Akademia Białego Kruka, Prince 2 training, Effective Team Communication course and Change Management course.

Since 1992 he has been working for Poczta Polska, starting at the post office in Zakopane as postman. Due to his commitment and constant qualifications improvement, he quickly advanced, holding the following positions: clerk, assistant, manager of the customer service section. In January 2006 he was appointed the head of this post office. In 2009 he was elected by the employees as the Member of the Management Board of Poczta Polska. In May 2013, he was re-elected by postal workers as representative of employees on the Management Board of Poczta Polska.