Strona główna » Pakiet VAT dla e-commerce < powrót

Pakiet VAT dla e-commerce

Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (UE) weszły w życie nowe przepisy celno-podatkowe. Szczególnie istotną zmianą, z punktu widzenia konsumenta, było zniesienie progu 22 euro, poniżej którego – w większości krajów UE – zakupione w krajach trzecich towary importowane do UE w przesyłkach pocztowych były zwolnione z podatku VAT. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie skali nierównej konkurencji, jaką dla europejskich przedsiębiorców stanowili operatorzy handlu elektronicznego z krajów spoza UE, dostarczający na rynki krajów członkowskich UE towary, za które nie było konieczności zapłaty podatku VAT.

Wejście w życie nowych przepisów nałożyło też nowe obowiązki na europejskich operatorów pocztowych. Od lipca 2021 r. uczestniczą oni, w tym również Poczta Polska, w odprawie celnej przesyłek pocztowych przeprowadzanej na zmienionych zasadach, to jest, dokonują zgłoszeń celnych towarów sprowadzanych z krajów trzecich w przesyłkach pocztowych. W Polsce takie przesyłki Poczta zgłasza organom celnym do systemu informatycznego AIS/e-commerce wykorzystując dwa rodzaje zgłoszeń celnych – dla przesyłek o wartości nie przekraczającej 150 euro – zwolnionych z cła, ale podlegających podatkowi VAT – oraz dla przesyłek o wartości powyżej 150 euro, ale nie przekraczającej 1000 euro – te przesyłki podlegają nie tylko podatkowi VAT, ale też należnościom celnym.

Poczta Polska oferuje odbiorcom przesyłek kompleksową usługę związaną z odprawą celną towarów. Najprostszy wariant nie wymaga od odbiorcy żadnych działań. To Poczta wykonuje wszystkie niezbędne czynności, zakończone pobraniem, przy doręczeniu przesyłki, należności celno-podatkowych naliczonych przez Krajową Administrację Skarbową oraz opłaty pocztowej za dokonanie zgłoszenia celnego.

Nowe przepisy zmieniły więc rolę Poczty Polskiej w procesach celnych. Dawniej, Spółka była podmiotem jedynie przedstawiającym przesyłki organom celnym. Od 1 lipca 2021 r. stała się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych, działającym we własnym imieniu na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli jako tzw. przedstawiciel pośredni. Dodatkowo, od 1 października 2021 r. Poczta realizuje nałożone odrębnymi przepisami europejskimi zobowiązanie do przekazywania – jeszcze przed wysłaniem przesyłki do Polski – pozyskanych od nadawców informacji o zawartości przesyłek transportowanych drogą lotniczą do unijnego systemu  ICS2. System ten dokonuje analizy ruchu towarowego pod kątem bezpieczeństwa. Dopiero pozytywny wynik analizy pozwala załadować przesyłkę na pokład samolotu w kraju nadania.

 


Informacja z Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Poczty Polskiej S.A. w sprawie prawidłowego postępowania z przesyłkami przesyłanymi za pośrednictwem Poczty polskiej S.A. towarów regulowanych na podstawie prawa dotyczącego zdrowia roślin z państw nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej:

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin z dnia 13 lutego 2020 r (Dz.U. z 2021 r. poz. 256 z późn. zm.) wszystkie rośliny do sadzenia, nasiona do siewu oraz niektóre produkty roślinne  sprowadzane na terytorium UE z krajów trzecich (z wyjątkiem Konfederacji Szwajcarii) podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej oraz:

–  muszą być zaopatrzone w prawidłowe świadectwo fitosanitarne wystawione przez służbę ochrony roślin państwa pochodzenia przesyłki,

– wymagają zgłoszenia do kontroli przez importera lub podmiot odpowiedzialny za przesyłkę w elektronicznym systemie TRACES NT poprzez wypełnienie pierwszej części dokumentu CHED-PP.

Zgłoszenie przesyłki do kontroli fitosanitarnej w elektronicznym systemie TRACES jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na kontrolę i obciążenie związanymi z nią kosztami. Kontrola fitosanitarna kończy się zatwierdzeniem dokumentu CHED-PP w systemie TRACES NT oraz w przypadku roślin podlegających pełnej kontroli, wydaniem rachunku za wykonaną kontrolę.

Wszelkie informacje dotyczące importu roślin z krajów trzecich do  Unii Europejskiej znajdują się pod linkiem: http://piorin.gov.pl/eksport-i-import/import-towarow-do-ue/

Szczegółową instrukcję zakładania konta w systemie TRACES NT znajdziecie Państwo pod linkiem:http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/instrukcja-zakladania-konta-w-systemie-traces,323.html. Rejestracja w systemie TRACES NT jest bezpłatna.

W przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia przesyłki, zostanie wydana decyzja o nakazie zatrzymania przesyłki i odmowie jej wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku pytań, proszę o kontakt z Oddziałem Granicznym Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie (tel.: 571-677-490, e-mail: og-warszawa@piorin.gov.pl, godziny pracy: 7:30-15:30).


Zasady wykonywania przez Pocztę Polską zgłoszeń celnych w imporcie

Obecność adresata przy odprawie celnej przesyłki


FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Czy dokonywanie zgłoszeń celnych przesyłek na nowych zasadach jest inicjatywą Poczty?

Nie. Poczta Polska wykonuje jedynie nowe przepisy Unii Europejskiej, związane przede wszystkim z wdrożeniem z dniem 1 lipca 2021 r. pakietu VAT e-commerce. Obecnie w większości krajów Unii Europejskiej obowiązuje zwolnienie z podatku VAT dla przesyłek o wartości do 22 euro, jednak zwolnienie to wygasa 30 czerwca 2021 r. Celem nowych regulacji jest ograniczenie skali nierównej konkurencji wobec europejskiego sektora handlu elektronicznego ze strony jego odpowiednika spoza terytorium UE, który eksportuje do Europy znaczące ilości towarów nie płacąc podatku VAT ani cła.

2. Czy dokonywanie zgłoszeń celnych przesyłek na nowych zasadach obowiązuje tylko w Polsce?

Nie. Nowe zasady obowiązują we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

3. Jaki jest termin stosowania nowych przepisów wobec przesyłek z towarami z krajów trzecich? Czy przesyłka nadana przed 1 lipca 2021 r. będzie traktowana zgodnie z dotychczasowymi przepisami ?

Przepisy unijne i polskie nie przewidują okresu przejściowego dla przesyłek nadanych przed wejściem nowych przepisów w życie. Oznacza to, że nowym procedurom celnym będą podlegały przesyłki zgłoszone przez Pocztę Polską organom celnym od 1 lipca 2021 r., czyli również przesyłki pocztowe nadane przed tą datą.

4. Czy nowe procedury dotyczą przesyłek spoza krajów UE, czy też nadawanych w krajach Unii Europejskiej?

Nowe procedury dotyczą przede wszystkim przesyłek z towarami nadawanych w krajach poza Unią Europejską. Mogą jednak dotyczyć także przesyłek nadawanych w krajach Unii Europejskiej, jeżeli w takich przesyłkach znajdują się towary pochodzące z krajów trzecich, które nie zostały odprawione celnie przed ich przybyciem do Polski.

5. Czy nowe procedury dotyczą przesyłek listowych?

Nowe procedury dotyczą wszystkich przesyłek zawierających towary pochodzące z krajów trzecich, w tym przesyłek listowych. Przesyłki listowe, zawierające jedynie dokumenty lub korespondencję, pozostają wolne od opłat celnych i podatkowych.

6. Czy nowe procedury dotyczą wyłącznie towarów zamawianych w sklepach internetowych, czy także przesyłek wysyłanych przez osobę fizyczną do osoby fizycznej?

Nowe procedury dotyczą wszystkich przesyłek zawierających towary pochodzące z krajów trzecich. Przesyłki wysyłane przez osobę fizyczną do osoby fizycznej nie są obciążone należnościami, jeżeli mają charakter okazjonalny oraz zawierają towary stanowiące prezent, pod warunkiem, że:

  • wartość towarów nie przekracza kwoty 45 euro,
  • przesyłka nie zawiera towarów akcyzowych.

7. Czy wszystkie przesyłki zawierające towary są traktowane tak samo?

Zależy to od wartości i zawartości przesyłki. Ogólnie rzecz biorąc, przesyłki o wartości od zera do 150 euro podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jednak są zwolnione z opłat celnych. Przesyłki o wartości powyżej 150 do 1000 euro podlegają zarówno podatkowi VAT, jak i opłatom celnym. Poczta nie dokonuje zgłoszeń celnych przesyłek o wartości powyżej 1000 euro – podlegają one samodzielnemu zgłoszeniu przez adresata lub wyznaczonego przez niego agenta celnego.

Nowej procedurze zgłoszenia celnego stosowanej przez Pocztę nie podlegają także przesyłki zawierające towary objęte podatkiem akcyzowym – w przypadku tych przesyłek konieczne jest samodzielne dokonanie zgłoszenia celnego przez adresata lub wyznaczonego przez niego agenta celnego.

8. Jaka wartość stanowi podstawę naliczenia należności celnych i podatkowych?

Podstawę naliczenia należności celnych i podatkowych stanowi tak zwana wartość celna przesyłki. W typowym przypadku składają się na nią wartość towarów w przesyłce, podwyższona o koszt transportu do kraju przeznaczenia i ewentualnie koszty ubezpieczenia. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem: https://puesc.gov.pl/ .

9. W jaki sposób Poczta określa wysokość należności celnych i podatkowych?

Poczta nie określa wysokości należności celnych i podatkowych. Poczta dokonuje zgłoszenia celnego, które obejmuje m.in. informację o zawartości przesyłki. Na podstawie zgłoszenia celnego Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) określa wysokość należności celnych i podatkowych, a następnie przekazuje tę informację Poczcie. Poczta zobowiązana jest pobrać określone przez KAS należności od adresata przesyłki przy jej doręczeniu i przekazać pobrane kwoty na rachunek KAS.

10. Czy Poczta dokona zgłoszenia celnego wszystkich przesyłek, bez względu na ich wartość i rodzaj znajdujących się w nich towarów?

Poczta dokona zgłoszenia celnego przesyłek o wartości do 1000 euro, których adresaci udzielili jej pełnomocnictwa do tej czynności. W odniesieniu do przesyłek o wartości do 150 euro Poczta na mocy przepisów dysponuje pełnomocnictwem domyślnym, z którego zastosowania adresat przesyłki może jednak zrezygnować, składając odpowiednie oświadczenie w placówce pocztowej. W odniesieniu do przesyłek o wartości powyżej 150 a 1000 euro adresat musi udzielić Poczcie pełnomocnictwa do działania w charakterze przedstawiciela pośredniego, składając je w placówce pocztowej.

Przesyłki o wartości powyżej 1000 euro podlegają zgłoszeniu dokonywanemu bezpośrednio przez adresata przesyłki lub wyznaczonego przez niego agenta celnego.

Nowej procedurze zgłoszenia celnego nie podlegają także przesyłki zawierające towary objęte podatkiem akcyzowym – w przypadku tych przesyłek konieczne jest samodzielne dokonanie zgłoszenia celnego przez adresata przesyłki lub wyznaczonego przez niego agenta celnego.

11. W jaki sposób udzielam Poczcie Polskiej pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwa można udzielić Poczcie Polskiej w urzędach pocztowych lub w ich filiach (nie jest to obecnie możliwe w agencjach pocztowych) poprzez zlecenie ustne. Osoba fizyczna musi przy tym okazać dowód tożsamości, a osoba prawna dostarczyć numery NIP, EORI i REGON, zaś podpis w jej imieniu musi być złożony zgodnie ze sposobem reprezentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pracownik Poczty wprowadza dostarczone dane do systemu i drukuje egzemplarz pełnomocnictwa, na którym klient składa podpis.

12. Czy Pracownicy Poczty dokonują kontroli zawartości przesyłek?

Prawo kontroli zawartości przesyłek przysługuje jedynie funkcjonariuszom celnym. Pracownicy Poczty dokonują jedynie zgłoszenia celnego przesyłki na podstawie deklaracji celnej dostarczonej przez nadawcę. W przypadkach, w których wielkość, waga lub inne cechy przesyłki budzą wątpliwość co do prawdziwości informacji zawartych w wypełnionej przez nadawcę deklaracji celnej, przesyłka może zostać przekazana do kontroli przeprowadzanej przez celnika w obecności pracownika Poczty.

Niezależnie od tego, funkcjonariusze celni mogą wytypować przesyłkę do kontroli z własnej inicjatywy.

13. Co muszę zrobić, by Poczta mogła dokonać zgłoszenia celnego w moim imieniu?

Aby dokonać zgłoszenia celnego przesyłki w imieniu adresata, Poczta musi dysponować pełnomocnictwem do wykonania tej czynności. W odniesieniu do przesyłek o wartości do 150 euro, Poczta dysponuje pełnomocnictwem o charakterze ustawowym. Innymi słowy, odbiorca przesyłki o wartości do 150 euro nie musi podejmować żadnych czynności, by Poczta dokonała w jego imieniu zgłoszenia celnego. Jeśli adresat przesyłki o wartości do 150 euro pragnie dokonać zgłoszenia celnego samodzielnie lub wskazać agenta celnego, powinien złożyć w placówce pocztowej oświadczenie o rezygnacji z zastosowania pełnomocnictwa domyślnego. W przeciwnym razie, Poczta dokona zgłoszenia celnego jego przesyłki.

Adresat przesyłki o wartości powyżej 150 do 1000 euro musi udzielić Poczcie pełnomocnictwa do dokonania zgłoszenia celnego. Jeśli Poczta otrzyma przesyłkę adresowaną do osoby fizycznej lub prawnej, która nie udzieliła uprzednio pełnomocnictwa, powiadomi adresata listownie o konieczności jego udzielenia w urzędzie pocztowym lub jego filii (jednak nie w agencji pocztowej) i dokona zgłoszenia dopiero po otrzymaniu pełnomocnictwa.

Udzielane Poczcie pełnomocnictwa mogą nosić charakter jednorazowy (do zgłoszenia konkretnej przesyłki), terminowy lub stały. Osoby otrzymujące regularnie przesyłki z towarami spoza Unii Europejskiej zachęcamy do udzielenia pełnomocnictwa stałego. Pełnomocnictwa najlepiej udzielić jeszcze przed złożeniem zamówienia, a najpóźniej przed nadejściem przesyłki do Polski; dostępność pełnomocnictwa zasadniczo przyspieszy dostarczenie przesyłki.

14. Czy mogę dokonać zgłoszenia celnego samodzielnie lub wskazać agenta celnego?

W przypadku przesyłek o wartości powyżej 1000 euro lub przesyłek zawierających towary akcyzowe, samodzielne zgłoszenie celne lub przez wskazanego agenta celnego będzie konieczne – Poczta nie świadczy obecnie usługi zgłoszenia celnego dla takich przesyłek.

W odniesieniu do przesyłek o wartości do 150 euro, samodzielne dokonanie zgłoszenia celnego lub skorzystanie z usług agenta celnego wymaga uprzedniego złożenia przez adresata oświadczenia o rezygnacji z zastosowania pełnomocnictwa domyślnego.

W przypadku przesyłek o wartości powyżej 150 do 1000 euro, adresat dokonuje zgłoszenia samodzielnie lub poprzez agenta celnego, o ile nie udzielił uprzednio Poczcie pełnomocnictwa do tej czynności.

Po otrzymaniu z Krajowej Administracji Skarbowej potwierdzenia dokonania przez adresata lub wskazanego przez niego agenta celnego zgłoszenia przesyłki oraz uiszczenia związanych z nią należności, Poczta doręczy przesyłkę.

15. Dokonując zakupu towarów z krajów trzecich przez Internet otrzymałem informację o pobraniu podatku VAT w chwili zakupu. W jaki sposób wpłynie to na formalności realizowane w kraju?

Unia Europejska skonstruowała mechanizm pozwalający sklepom internetowym i platformom sprzedaży pobierać podatek VAT od towarów pochodzących z krajów trzecich w chwili zakupu (tzw. mechanizm IOSS – Import One Stop Shop, czyli punkt kompleksowej obsługi importu). Użycie tego mechanizmu nie jest obowiązkowe; przedsiębiorcy i operatorzy handlu elektronicznego samodzielnie podejmują decyzję o jego wykorzystaniu (klient nie może wymagać od sprzedającego zastosowania tego mechanizmu).

Jeśli sprzedawca, u którego zamawiają Państwo towary, korzysta z mechanizmu IOSS, powinni Państwo zostać poinformowani w chwili zakupu o pobraniu podatku VAT w cenie towaru. Kiedy przesyłka z takim towarem trafi do Polski, do Poczty powinna nadejść pochodząca od nadawcy informacja, że należny podatek VAT został już opłacony i Poczta nie pobierze go powtórnie. Przesyłka objęta mechanizmem IOSS, tak jak pozostałe przesyłki zawierające towary, podlega zgłoszeniu celnemu, dlatego Poczta pobierze opłatę pocztową za dokonanie zgłoszenia celnego dla takiej przesyłki.

16. Co składa się na kwotę, którą będę musiał zapłacić w chwili odbioru przesyłki zgłoszonej przez Pocztę Polską?

Zależy to od wartości przesyłki.

Dla przesyłek o wartości do 150 euro na tę kwotę składają się:

  • podatek VAT (z wyłączeniem zakupów dokonanych w ramach procedury IOSS),
  • opłata pocztowa za dokonanie zgłoszenia celnego.

Dla przesyłek o wartości powyżej 150 do 1000 euro:

  • podatek VAT,
  • opłaty celne,
  • opłata pocztowa za dokonanie zgłoszenia celnego.

Wyjątek stanowią wysyłane okazjonalnie w przesyłkach o wartości do 45 euro od osoby fizycznej do osoby fizycznej prezenty.

  • opłata pocztowa za dokonanie zgłoszenia celnego.

W przypadku dokonywania zgłoszenia celnego przez adresata przesyłki samodzielnie lub przez wybranego przez niego agenta celnego, Poczta Polska pobierze opłatę za proces obsługi przesyłki nadesłanej z zagranicy przeznaczonej do dalszej procedury celnej realizowanej przez adresata.

17. Jak uiszczę należności za przesyłkę?

Dla przesyłek, dla których Poczta dokona zgłoszenia celnego, wszystkie należności związane z przesyłką zostaną pobrane w chwili jej doręczenia. Jeżeli przesyłkę doręczy listonosz lub kurier, okaże odbiorcy wykaz należności na ekranie urządzenia mobilnego i pobierze należność w gotówce (w przypadku niektórych doręczeń kurierskich istnieje możliwość płatności kartą). Przy odbiorze przesyłki w placówce pocztowej możliwe będzie uiszczenie należności gotówką lub kartą.

Uwaga! Poczta nie dokonuje obecnie poboru należności celno-podatkowych z wykorzystaniem kanałów elektronicznych! Jeżeli otrzymacie Państwo SMS lub email z wezwaniem do opłaty tych należności za pośrednictwem jakiejkolwiek strony internetowej, będzie to próba oszustwa i takiej płatności nie należy realizować!

18. W jaki sposób otrzymam potwierdzenie uiszczenia należności podatkowych i celnych?

Potwierdzenie uiszczenia należności podatkowych i celnych jest dokumentem wystawianym przez system informatyczny Krajowej Administracji Skarbowej po rozliczeniu należności przez operatora doręczającego przesyłkę. W związku z tym, Poczta nie ma możliwości udostępnienia potwierdzenia natychmiast, w chwili odbioru przesyłki.

Potwierdzenie w wersji elektronicznej będzie dostępne na stronie internetowej Poczty zwykle w ciągu kilku dni po doręczeniu przesyłki. Logowanie na stronie i odbiór elektronicznego potwierdzenia uiszczenia należności następuje na podstawie danych przesyłki, znanych wyłącznie odbiorcy. Dostępny na stronie dokument stanowi dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie pozwalające wprowadzić towary zawarte w przesyłce do obrotu gospodarczego na terenie Unii Europejskiej.

19. Co się stanie, gdy odmówię uiszczenia należności?

W przypadku, gdy adresat odmówi uiszczenia ciążących na przesyłce należności celno-podatkowych, przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy.

20. Jak nowe formalności wpłyną na czas doręczenia przesyłek?

Poczta dokłada wszelkich starań, by czas potrzebny na dokonanie odprawy celnej przesyłek nie wpłynął znacząco na czas ich doręczenia. Duża część operacji w procesie została zautomatyzowana. Największy wpływ na czas doręczenia przesyłek w nowym modelu odpraw mają okoliczności niezależne od Poczty, takie jak dostępność pełnomocnictwa do dokonania zgłoszenia oraz czas niezbędny na wydanie przez Krajową Administrację Skarbową decyzji o wymiarze należności oraz zwolnieniu przesyłki do doręczenia. Pełnomocnictwa najlepiej udzielić jeszcze przed złożeniem zamówienia, a najpóźniej przed nadejściem przesyłki do Polski.

Można spodziewać się pewnego wydłużenia czasu doręczenia w pierwszym okresie funkcjonowania nowych procedur, w którym Poczta nie będzie dysponować pełnomocnictwami adresatów przesyłek do dokonania zgłoszenia celnego. W miarę pozyskiwania takich pełnomocnictw od adresatów przesyłek, czas doręczenia przesyłek ulegnie skróceniu.

21. Otrzymałem SMS/email z informacją o konieczności uiszczenia należności związanych z przesyłką podlegającą odprawie celnej. Co powinienem zrobić?

Obecnie Poczta nie przekazuje informacji związanych z rozliczeniem należności celno-podatkowych za pośrednictwem komunikatów SMS lub poczty elektronicznej. Odebrana przez Państwa wiadomość stanowi próbę oszustwa – w żadnym wypadku nie należy wpłacać pieniędzy ani odpowiadać na taki SMS/email.

22. Otrzymałem SMS/email z informacją o konieczności zalogowania do portalu Poczty w związku z koniecznością podania dodatkowych danych umożliwiających dokonanie zgłoszenia celnego przesyłki. Co powinienem zrobić?

Obecnie Poczta nie ZBIERA informacji związanych z dokonywaniem zgłoszeń celnych za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ. Odebrana przez Państwa wiadomość stanowi próbę oszustwa – w żadnym wypadku nie należy LOGOWAĆ SIĘ DO STRONY INTERNETOWEJ, podawać danych ani odpowiadać na taki SMS/email.

23. Skontaktował się ze mną ktoś z Poczty Polskiej S.A. prosząc o dostarczenie danych dotyczących przesyłki w celu dokonania przez Pocztę Polską S.A. zgłoszenia celnego. Co powinienem zrobić?

W celu dokonania zgłoszenia celnego na rzecz Adresata, Poczta Polska S.A. wykorzystuje dane dostępne na nalepce adresowej i deklaracji celnej CN 22/CN 23 dołączonych do przesyłki oraz dane zawarte w elektronicznym komunikacie otrzymanym od operatora pocztowego kraju nadania.

Jednak w przypadku braku lub niepełnych danych, Poczta Polska S.A., o ile dysponuje odpowiednimi danymi kontaktowymi adresata, powiadamia adresata drogą elektroniczną (SMS/email) lub przesyłką rejestrowaną o konieczności dostarczenia danych dotyczących przesyłki umożliwiających Poczcie Polskiej S.A. dokonanie zgłoszenia celnego albo – jeżeli dokonanie zgłoszenia celnego przez Pocztę Polską S.A. nie jest możliwe ze względu na wartość lub zawartość przesyłki – o konieczności dokonania przez adresata zgłoszenia celnego we własnym zakresie. W takich przypadkach, adresat powinien skorzystać ze wskazówek udzielanych mu przez Pocztę Polską S.A.

24. Czy znajdujące się w przesyłce pocztowej towary o wartości do 150 EUR, zakupione przez Internet w ramach tzw. procedury IOSS, czyli towary, za które kupujący zapłacił podatek VAT przy zakupie, podlegają zgłoszeniu celnemu?

Tak. Każda przychodząca do Unii Europejskiej przesyłka z towarami pochodzącymi z krajów trzecich podlega zgłoszeniu celnemu. O ile zgłoszenia celnego tych towarów nie dokonano już w innym kraju UE, to obowiązku dokonania zgłoszenia celnego musi dopełnić Poczta Polska.
Dlatego, chociaż przy doręczeniu takiej przesyłki nie trzeba płacić należności podatkowych (tj. podatku VAT), trzeba uiścić opłatę pocztową w wysokości 8.50 PLN za dokonanie przez Pocztę Polską zgłoszenia celnego. Opłata ta jest ujęta w cenniku Poczty Polskiej.

25. Czy przesyłka zawierająca towary o wartości do 150 EUR, zakupione przez Internet w ramach tzw. procedury IOSS, to jest towary, za które zapłaciłem podatek VAT przy zakupie, może zostać skierowana do magazynu pocztowo-celnego i czy będę musiał przedstawiać dodatkowe dokumenty?

Tak, może się tak zdarzyć z dwóch powodów:

1) Decyzją celnika przesyłka zostaje skierowana do magazynu pocztowo-celnego w celu sprawdzenia dokumentów i ustalenia faktycznej wartości towaru oraz zasadności objęcia go procedurą IOSS. Poczta Polska nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez funkcjonariuszy celnych.

2) Pracownik Poczty Polskiej podczas dokonania zgłoszenia celnego zauważył, że numer IOSS sprzedawcy towaru jest błędny i skierował przesyłkę do magazynu pocztowo-celnego w celu weryfikacji dokumentów oraz uzyskania poprawnego numeru IOSS, co pozwoli uniknąć konieczności ponownej zapłaty podatku VAT przez adresata przesyłki.

26. Przy dokonaniu zakupu zapłaciłem podatek VAT, ale towar w przesyłce ma wartość powyżej 150 EUR. Czy zapłacę podatek VAT ponownie w Polsce?

Tak. W przypadku, gdy wartość znajdujących się w przesyłce towarów jest wyższa od 150 EUR, nie ma możliwości dokonania zgłoszenia celnego w procedurze IOSS. Procedura ta dotyczy bowiem zakupu towarów jedynie do wartości 150 EUR. Sklep internetowy popełnił błąd, pobierając przy sprzedaży podatek VAT i przedstawiając transakcję jako dokonaną w ramach procedury IOSS, jeżeli wartość sprzedawanych klientowi towarów przekroczyła 150 EUR.

27. Zapłaciłem już podatek VAT dokonując zakupu w sklepie internetowym, a przy odebraniu przesyłki musiałem zapłacić go ponownie. Co mam teraz zrobić?

Należy zwrócić się do sprzedawcy i przedstawić sytuację w celu odzyskania od niego kwoty podatku VAT.

28. Dokonując zakupu przez Internet pochodzących z krajów trzecich towarów o wartości do 150 EUR otrzymałem informację o pobraniu podatku VAT w chwili zakupu. W jaki sposób wpłynie to na formalności realizowane w kraju?

PP S.A. dokona zgłoszenia celnego w procedurze IOSS, czyli procedurze przewidującej pobranie od kupującego podatku VAT w chwili dokonania przez niego zakupu przez Internet.
Jeżeli jednak operator pocztowy kraju nadania przesyłki nie przekaże do PP S.A. poprawnego numeru IOSS sprzedawcy towaru, to adresat przesyłki może zostać poproszony o dostarczenie tego numeru, np. poprzez przedstawienie faktury zakupu.
Po kilku dniach od zakończenia odprawy celnej przesyłki, adresat przesyłki będzie również mógł pobrać ze strony śledzenia przesyłek Poczty Polskiej dokument „Poświadczone Zgłoszenie Celne” (PZC).

Czytaj także:
Cennik opłat dodatkowych

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!
tel.(+48) 43 842 06 00, e-mail kontakt@poczta-polska.pl
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00