Strona główna » Poczta Polska sygnatariuszem deklaracji wspierającej budowanie społecznie integrującego rynku pracy < powrót

Poczta Polska sygnatariuszem deklaracji wspierającej budowanie społecznie integrującego rynku pracy

Aktualność z dnia: 11.05.2023

10 maja br. Poczta Polska podpisała deklarację międzysektorowego partnerstwa, którego celem jest istotny wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Spółka jest jednym z liderów w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Od lat podejmuje wiele działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz promuje różnorodność w miejscu pracy i jej pozytywny wpływ na rozwój firmy i włączającą kulturę organizacyjną.

Deklarację partnerstwa podpisało ponad 20 podmiotów – firm i organizacji – działających na otwartym rynku pracy, w różnych branżach i sektorach gospodarki. Zobowiązały się one w ten sposób do wspierania realizacji kilkunastu konkretnych celów, związanych z równościowym i wolnym od uprzedzeń rynkiem pracy. Wśród nich jest m.in. stałe wspieranie i promocja zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz dążenie do zwiększenia wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce do 40% w perspektywie 2030. Pozostałe zapisy porozumienia mówią o dzieleniu się dobrymi praktykami, wpieraniu badań służących identyfikacji istotnych barier oraz szans w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, wypracowywaniu rekomendacji dla polityk publicznych w obszarze aktywizacji osób z niepełnosprawnościami oraz rynku pracy czy tworzeniu platform współpracy między poszczególnymi Partnerami porozumienia, służących realizacji konkretnych projektów i inicjatyw.

Pomysłodawcą i Inicjatorem partnerstwa Inclu(vi)sion jest Fundacja Aktywizacja, która od ponad 30 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Oficjalnie zostało ono zainaugurowane podczas Kongresu “Inclu(vi)sion: nowa wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami”, w czasie którego przedstawiciele różnych sektorów (HR, biznes, administracja i organizacje pozarządowe) dyskutowali nt. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz wprowadzania i promocji polityk inkluzywności. Uczestnicy wydarzenia rozmawiali także nt. trendów na rynku pracy, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, różnorodności oraz projektowania dostępnych i włączających procesów rekrutacji i zatrudniania.

Poczta Polska zatrudnia aktualnie 1862 osoby z niepełnosprawnościami, co stanowi 2,79% ogółu wszystkich pracowników zatrudnionych w Spółce. W niektórych województwach już teraz wskaźnik ten wynosi ponad 7%, czyli więcej niż wynosi wskaźnik zatrudnienia oczekiwany przez PFRON. Najbardziej dynamiczny wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami Spółka odnotowała w latach 2018–21 realizując – we współpracy z PFRON oraz Fundacją Aktywizacja – projekt „Praca-Integracja”. Zatrudniła wtedy dodatkowo 400 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności pracują na różnych stanowiskach – w placówkach pocztowych, w sortowniach oraz w administracji. Od 2018 roku w Spółce obowiązuje także „Polityka zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością”.

Badania udostępniane przez Fundację Aktywizacja pokazują, że aktualnie w Polsce zatrudnionych jest 32% osób z niepełnosprawnościami, w Unii Europejskiej – 50%. Często są one zatrudniane na stanowiskach, gdzie mają małe możliwości rozwoju i awansu zawodowego (m.in. sprzątanie, ochrona, proste prace biurowe) i nie są brane pod uwagę ich wykształcenie i kompetencje.