Strona główna » Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych < powrót

Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

pl_flaga_godlo

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Reprywatyzacji

„Zmiana modelu Architektury Sieci Logistycznej Poczty Polskiej ”

Dofinansowanie : 190 000 000 zł
Całkowita wartość projektu: 760 759 100 zł

Okres realizacji: 2021-2025

Opis projektu:

Architektura Sieci Logistycznej (ASL) to jedna z najważniejszych inicjatyw strategicznych Poczty Polskiej, umożliwiająca płynną transformację obecnej sieci logistycznej, przystosowanej głównie do obsługi listów do sieci docelowej, mającej na celu obsłużenie zwiększającego się wolumenu przesyłek KEP (kurierskich, ekspresowych i paczkowych) i e-commerce.

Wdrożenie projektu ASL ma na celu unowocześnienie obecnej sieci logistycznej Poczty Polskiej, która w perspektywie najbliższych lat pozwoli Spółce na realizację celów logistycznych, stanowiących jeden z filarów strategii Spółki, oraz dalszy rozwój biznesu w obszarach KEP, e-commerce, usług logistycznych i międzynarodowych.  Celem projektu jest również poprawa efektywności (wzrost terminowości, przepustowości sieci i optymalizacja kosztów związanych z obsługą przesyłek) aktualnej sieci logistycznej.

W ramach projektu ASL Poczta Polska będzie sukcesywnie przekształcać swoją infrastrukturę logistyczną z listowej na paczkową, co jest odpowiedzią na zmiany obserwowane na rynku pocztowym zarówno w Polsce, jak i na świecie.  Dokapitalizowanie pozwoli na modernizację i budowę centrów logistycznych, które zapewnią nowoczesną obsługę rozwijającego się rynku e-commerce.

Status projektu:

Rozpoczęcie prac adaptacyjnych w Węźle Ekspedycyjno-Rozdzielczym w Lublinie

W ramach przygotowań Węzła Ekspedycyjno-Rozdzielczego w Lublinie do instalacji nowego sortera, Poczty Polska 21 kwietnia 2022 r. podpisała umowę z wykonawcą oraz 13 kwietnia 2022 r. z inwestorem zastępczym, którzy zrealizują prace budowlane umożliwiające montaż maszyny.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac budowlanych F.H.U. COMPLEX Marta Konieczna ze Starego Sącza, jak również inwestora zastępczego ZDI Sp. z o.o. z Zamościa.

Prace rozpoczęły się w II Q 2022 r. i zakładały zmianę układu pomieszczeń oraz funkcjonalności obiektu, bez wpływu na jego kształt i powierzchnię. Odbiór prac budowlanych i podpisanie protokołu końcowego wykonanych robót odbył się w dniu 28 października.

Umaszynowienie w Węźle Ekspedycyjno-Rozdzielczym w Lublinie

Działania związane z instalacją samego sortera realizowane są zgodnie z harmonogramem. Zainstalowane zostały elementy konstrukcji wsporczej sortera, rozpoczęto montaż linii głównej sortera, zamontowano konstrukcje ześlizgów pionowych oraz rozpoczęto montaż strefy podawania ręcznego.

Zgodnie z założonym harmonogramem planowany termin oddania sortera do użytku to sierpień 2023 r.

Rozpoczęcie prac adaptacyjnych w Węźle Ekspedycyjno-Rozdzielczym we Wrocławiu

Umaszynowienie Węzła Ekspedycyjno-Rozdzielczego we Wrocławiu jest jednym z kluczowych zadań w ramach strategicznego projektu Poczty Polskiej – Architektura Sieci Logistycznej. Integralną częścią tego zadania jest przygotowanie hali pod względem infrastrukturalnym, umożliwiającym wstawienie nowego sortera o założonych parametrach technicznych.

25 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą prac adaptacyjnych firmą Mostostal Warszawa S.A.

Zakres prac adaptacyjnych będzie obejmował prace wewnątrz istniejącego budynku oraz dobudowanie dwóch obiektów o łącznej powierzchni 1500 m2. Modernizacji ulegną również drogi dojazdowe z placami manewrowymi przy nowych dokach.

Zakończenie prac budowlanych wewnętrznych jak i zewnętrznych, zostało zaplanowane na IV Q 2022 r.

Umaszynowienie w Węźle Ekspedycyjno-Rozdzielczym we Wrocławiu

Działania w sortowni Wrocławskiej realizowane są na szeroką skalę i na wielu płaszczyznach, ponieważ poza pracami adaptacyjnymi, dodatkowo dobudowywana jest część biurowa i magazynowa. Prace te prowadzone są wewnątrz hali terminala jak i na zewnątrz. Mają na celu uwolnienie powierzchni pod sorter oraz przearanżowanie hali pod przyszłe procesy.

Montażem sortera do automatycznego rozdziału przesyłek KEP we wrocławskiej sortowni zajmuje się firma BEUMER Group Poland sp. z o.o.

Działania związane z instalacją sortera realizowane są zgodnie z harmonogramem. Po zamontowaniu konstrukcji wsporczej sortera, linii głównej wraz z ześlizgami, kolejnym krokiem są prace elektryczne i informatyczne. Planowany termin oddania sortera do użytku to maj 2023 r.

Zakończenie I etapu prac adaptacyjnych w Węźle Ekspedycyjno–Rozdzielczym we Wrocławiu

Zgodnie z przyjętym harmonogramem 30.12.2022 r. zakończono I etap prac adaptacyjnych w Węźle Ekspedycyjno-Rozdzielczym we Wrocławiu.

Zakończony etap obejmował realizację inwestycji w ramach rozbudowy obecnego obiektu o nowo powstały budynek biurowy i halę magazynową o łącznej powierzchni ponad 1500 m2 oraz modernizację dróg dojazdowych z placami manewrowymi przy nowych dokach.

Równolegle na obiekcie WER Wrocław trwają zaawansowane prace związane z posadowieniem sortera oraz dalszą adaptacją istniejącego obiektu pod potrzeby montażu maszyny.

Rozpoczęcie prac adaptacyjnych w Węźle Ekspedycyjno-Rozdzielczym w Lisim Ogonie

W ramach przygotowań Węzła Ekspedycyjno-Rozdzielczego w Lublinie do instalacji nowego sortera, Poczta Polska S.A. i REVBUD S.A. 30 września 2022 r. podpisały umowę z wykonawcą prac budowlanych, umożliwiających w dalszej kolejności montaż maszyny, przez firmę BEUMER Group Poland sp. z o.o.

Prace rozpoczęły się w październiku 2022 r. i będą obejmowały prace wewnątrz istniejącego budynku oraz dobudowanie dwóch obiektów zewnętrznych. Modernizacji ulegną również drogi dojazdowe z placami manewrowymi przy nowych dokach.

Zakończenie prac budowlanych wewnętrznych jak i zewnętrznych, zostało zaplanowane na Q4 2023 r.

Umaszynowienie w Węźle Ekspedycyjno-Rozdzielczym w Lisim Ogonie

Realizacja działań związanych z posadowieniem sortera do automatycznego rozdziału przesyłek KEP jest realizowana zgodnie z założonym harmonogramem. Dokonano montażu konstrukcji wsporczej sortera. Następnym krokiem będzie montaż głównej linii sortera wraz z pozostałymi elementami. Planowany termin oddania sortera do użytku to wrzesień 2023 r.

Pozyskanie nowego obiektu logistycznego Warszawa II

W celu pozyskania nowego obiektu logistycznego Poczta Polska S.A. i Panattoni podpisały umowę na wynajem ponad 50 tys.m2 powierzchni operacyjno-logistycznej. Inwestycja powstanie w rejonie Warszawy i składać się będzie z 2 obiektów, z przeznaczeniem na funkcje węzła rozdzielczego do obsługi przesyłek paczkowych oraz paletowych, nadchodzących z innych węzłów rozdzielczych w kraju oraz z własnego obszaru działania, w tym również nadawanych przez klientów masowych. W skład tych obiektów wejdzie hala magazynowa cross dock o powierzchni ponad 12 tys. m2 oraz hala magazynowo-operacyjna o powierzchni ponad 26 tys. m2. Dodatkowo zostaną ulokowane strefy z funkcją wsparcia oraz zaplecza technicznego. Obecnie realizacja inwestycji jest realizowana zgodnie z założonym harmonogramem. Planowany termin oddania hal przez Panattoni to koniec 2023 roku.

Umaszynowienie obiektu logistycznego Warszawa II

19 stycznia 2023 r. Poczta Polska podpisała umowę z firmą BEUMER Group Poland sp. z o.o. na zakup i montaż sortera do automatycznego opracowania przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych.

Sorter zakupiony przez Pocztę Polską będzie miał kształt pętli i zostanie wykonany w technologii „Cross-Belt”. Dzięki sześciu liniom podawania automatycznego, sześciu liniom podawania ręcznego i ponad 300 ześlizgów, będzie miał za zadanie rozdzielić przesyłek do poziomu punktów oddawczych i rejonów doręczeń.  Wydajność operacyjna urządzenia pozwoli na posortowanie 15 tys. przesyłek na godzinę. Będzie to największa z dotychczasowych maszyn w Poczcie Polskiej.

Uruchomienie sortera planowane jest na drugi kwartał 2024 roku.


 

pl_flaga_godlo

Zadanie publiczne finansowane z  budżetu państwa, część 27, dział 750, rozdział 75001, paragraf 2830

„Wsparcie gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej”

Dofinansowanie w ramach dotacji celowej: faktyczna wartość dofinansowania zostanie określona na podstawie liczby zrealizowanych zadań

Całkowita wartość projektu: 16 730 323 zł

Okres realizacji: 21.03.2022 – 28.02.2023

Opis zadania:

W 2022 roku ma miejsce w Polsce zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, która wiąże się z koniecznością dostosowania urządzeń odbiorczych naziemnej telewizji cyfrowej do nowego standardu przez część społeczeństwa. Ustawodawca zapewnił wsparcie gospodarstw domowych poprzez możliwość uzyskania świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego, o którym mowa w Ustawie z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. poz. 501) (zwanej „Ustawą”). Jednocześnie, Ustawodawca uznał za zasadne umożliwienie osobom zainteresowanym złożenie wniosku o przyznanie świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego nie tylko w formie elektronicznej, lecz również w formie papierowej, z czym związana jest konieczność zapewnienia ogólnodostępnych punktów, w których wniosek będzie można złożyć osobiście.

Zadanie pod nazwą – „Wsparcie gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej” jest zadaniem wynikającym z art. 14 ust. 2, art. 17 oraz art. 25 ust. 4 i 5 Ustawy, polegającym na przyjmowaniu wniosków o przyznanie świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego, realizacji płatności za dokument potwierdzający przyznanie świadczenia na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż odbiorników cyfrowych oraz prowadzeniu działań promocyjnych dotyczących świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego.