Strona główna » Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych < powrót

Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

pl_flaga_godlo

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Reprywatyzacji

„Zmiana modelu Architektury Sieci Logistycznej Poczty Polskiej ”

Dofinansowanie : 190 000 000 zł
Całkowita wartość projektu: 357 205 688 zł

Okres realizacji: 2021-2025

Opis projektu:

Architektura Sieci Logistycznej (ASL) to jedna z najważniejszych inicjatyw strategicznych Poczty Polskiej, umożliwiająca płynną transformację obecnej sieci logistycznej, przystosowanej głównie do obsługi listów do sieci docelowej, mającej na celu obsłużenie zwiększającego się wolumenu przesyłek KEP (kurierskich, ekspresowych i paczkowych) i e-commerce.

Wdrożenie projektu ASL ma na celu unowocześnienie obecnej sieci logistycznej Poczty Polskiej, która w perspektywie najbliższych lat pozwoli Spółce na realizację celów logistycznych, stanowiących jeden z filarów strategii Spółki, oraz dalszy rozwój biznesu w obszarach KEP, e-commerce, usług logistycznych i międzynarodowych.  Celem projektu jest również poprawa efektywności (wzrost terminowości, przepustowości sieci i optymalizacja kosztów związanych z obsługą przesyłek) aktualnej sieci logistycznej.

W ramach projektu ASL Poczta Polska będzie sukcesywnie przekształcać swoją infrastrukturę logistyczną z listowej na paczkową, co jest odpowiedzią na zmiany obserwowane na rynku pocztowym zarówno w Polsce, jak i na świecie.  Dokapitalizowanie pozwoli na modernizację i budowę centrów logistycznych, które zapewnią nowoczesną obsługę rozwijającego się rynku e-commerce.

Status projektu:

Rozpoczęcie prac adaptacyjnych w Węźle Ekspedycyjno-Rozdzielczym w Lublinie

W ramach przygotowań Węzła Ekspedycyjno-Rozdzielczego w Lublinie do instalacji nowego sortera, Poczty Polska 21 kwietnia 2022 r. podpisała umowę z wykonawcą oraz 13 kwietnia 2022 r. z inwestorem zastępczym, którzy zrealizują prace budowlane umożliwiające montaż maszyny.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac budowlanych F.H.U. COMPLEX Marta Konieczna ze Starego Sącza, jak również inwestora zastępczego ZDI Sp. z o.o. z Zamościa.

Prace rozpoczęły się w II Q 2022 r. i zakładały zmianę układu pomieszczeń oraz funkcjonalności obiektu, bez wpływu na jego kształt i powierzchnię. Odbiór prac budowlanych i podpisanie protokołu końcowego wykonanych robót odbył się w dniu 28 października.

Umaszynowienie w Węźle Ekspedycyjno-Rozdzielczym w Lublinie

Działania związane z instalacją samego sortera realizowane są zgodnie z harmonogramem. Zainstalowane zostały elementy konstrukcji wsporczej sortera, rozpoczęto montaż linii głównej sortera, zamontowano konstrukcje ześlizgów pionowych oraz rozpoczęto montaż strefy podawania ręcznego.

Zgodnie z założonym harmonogramem planowany termin oddania sortera do użytku to sierpień 2023 r.

Rozpoczęcie prac adaptacyjnych w Węźle Ekspedycyjno-Rozdzielczym we Wrocławiu

Umaszynowienie Węzła Ekspedycyjno-Rozdzielczego we Wrocławiu jest jednym z kluczowych zadań w ramach strategicznego projektu Poczty Polskiej – Architektura Sieci Logistycznej. Integralną częścią tego zadania jest przygotowanie hali pod względem infrastrukturalnym, umożliwiającym wstawienie nowego sortera o założonych parametrach technicznych.

25 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą prac adaptacyjnych firmą Mostostal Warszawa S.A.

Zakres prac adaptacyjnych będzie obejmował prace wewnątrz istniejącego budynku oraz dobudowanie dwóch obiektów o łącznej powierzchni 1500 m2. Modernizacji ulegną również drogi dojazdowe z placami manewrowymi przy nowych dokach.

Zakończenie prac budowlanych wewnętrznych jak i zewnętrznych, zostało zaplanowane na IV Q 2022 r.

Umaszynowienie w Węźle Ekspedycyjno-Rozdzielczym we Wrocławiu

Działania w sortowni Wrocławskiej realizowane są na szeroką skalę i na wielu płaszczyznach, ponieważ poza pracami adaptacyjnymi, dodatkowo dobudowywana jest część biurowa i magazynowa. Prace te prowadzone są wewnątrz hali terminala jak i na zewnątrz. Mają na celu uwolnienie powierzchni pod sorter oraz przearanżowanie hali pod przyszłe procesy.

Montażem sortera do automatycznego rozdziału przesyłek KEP we wrocławskiej sortowni zajmuje się firma BEUMER Group Poland sp. z o.o.

Działania związane z instalacją sortera realizowane są zgodnie z harmonogramem. Po zamontowaniu konstrukcji wsporczej sortera, linii głównej wraz z ześlizgami, kolejnym krokiem są prace elektryczne i informatyczne. Planowany termin oddania sortera do użytku to maj 2023 r.

Zakończenie I etapu prac adaptacyjnych w Węźle Ekspedycyjno–Rozdzielczym we Wrocławiu

Zgodnie z przyjętym harmonogramem 30.12.2022 r. zakończono I etap prac adaptacyjnych w Węźle Ekspedycyjno-Rozdzielczym we Wrocławiu.

Zakończony etap obejmował realizację inwestycji w ramach rozbudowy obecnego obiektu o nowo powstały budynek biurowy i halę magazynową o łącznej powierzchni ponad 1500 m2 oraz modernizację dróg dojazdowych z placami manewrowymi przy nowych dokach.

Równolegle na obiekcie WER Wrocław trwają zaawansowane prace związane z posadowieniem sortera oraz dalszą adaptacją istniejącego obiektu pod potrzeby montażu maszyny.

Zakończenie prac adaptacyjnych w Węźle Ekspedycyjno – Rozdzielczym we Wrocławiu

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończono realizację prac adaptacyjnych obiektu logistycznego we Wrocławiu. Zakończony etap zakładał dostosowanie istniejącego budynku do potrzeb montowanej maszyny do automatycznego rozdziału przesyłek. Obecnie realizowane są prace związane z montowaniem sortera „Cross-belt”, przez firmę Beumer, oraz rozpoczęto testy akceptacji oraz integracja systemów IT.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem uruchomienie sortera do automatycznego opracowania przesyłek KEP ma nastąpić w maju br.

Uruchomienie sortera w Węźle Ekspedycyjno-Rozdzielczym we Wrocławiu

Zgodnie z przyjętym harmonogramem uruchomiono sorter do automatycznego opracowania przesyłek KEP. Zainstalowany sorter pozwoli na automatyczny odczyt nie tylko zestandaryzowanych etykiet adresowych, lecz także przesyłek międzynarodowych, które często mają niestandardowy układ danych adresowych. Montaż sortera zrealizowała firma BEUMER Group Poland sp. z o.o. Maszyna typu „Cross Belt” jest wyposażona w 4 podajniki ręczne, 4 linie wprowadzania automatycznego, 128 ześlizgów kierunkowych, 56 ześlizgów pionowych i 6 ześlizgów specjalnych. Długość całej pętli sortera wynosi 375 m, a jego wydajność operacyjna pozwala na posortowanie 8-9 tys. przesyłek na godzinę.

Rozpoczęcie prac adaptacyjnych w Węźle Ekspedycyjno-Rozdzielczym w Lisim Ogonie

W ramach przygotowań Węzła Ekspedycyjno-Rozdzielczego w Lublinie do instalacji nowego sortera, Poczta Polska S.A. i REVBUD S.A. 30 września 2022 r. podpisały umowę z wykonawcą prac budowlanych, umożliwiających w dalszej kolejności montaż maszyny, przez firmę BEUMER Group Poland sp. z o.o.

Prace rozpoczęły się w październiku 2022 r. i będą obejmowały prace wewnątrz istniejącego budynku oraz dobudowanie dwóch obiektów zewnętrznych. Modernizacji ulegną również drogi dojazdowe z placami manewrowymi przy nowych dokach.

Zakończenie prac budowlanych wewnętrznych jak i zewnętrznych, zostało zaplanowane na Q4 2023 r.

Umaszynowienie w Węźle Ekspedycyjno-Rozdzielczym w Lisim Ogonie

Realizacja działań związanych z posadowieniem sortera do automatycznego rozdziału przesyłek KEP jest realizowana zgodnie z założonym harmonogramem. Dokonano montażu konstrukcji wsporczej sortera. Następnym krokiem będzie montaż głównej linii sortera wraz z pozostałymi elementami. Planowany termin oddania sortera do użytku to wrzesień 2023 r.

Pozyskanie nowego obiektu logistycznego Warszawa II

W celu pozyskania nowego obiektu logistycznego Poczta Polska S.A. i Panattoni podpisały umowę na wynajem ponad 50 tys.m2 powierzchni operacyjno-logistycznej. Inwestycja powstanie w rejonie Warszawy i składać się będzie z 2 obiektów, z przeznaczeniem na funkcje węzła rozdzielczego do obsługi przesyłek paczkowych oraz paletowych, nadchodzących z innych węzłów rozdzielczych w kraju oraz z własnego obszaru działania, w tym również nadawanych przez klientów masowych. W skład tych obiektów wejdzie hala magazynowa cross dock o powierzchni ponad 12 tys. m2 oraz hala magazynowo-operacyjna o powierzchni ponad 26 tys. m2. Dodatkowo zostaną ulokowane strefy z funkcją wsparcia oraz zaplecza technicznego. Obecnie realizacja inwestycji jest realizowana zgodnie z założonym harmonogramem. Planowany termin oddania hal przez Panattoni to koniec 2023 roku.

Umaszynowienie obiektu logistycznego Warszawa II

19 stycznia 2023 r. Poczta Polska podpisała umowę z firmą BEUMER Group Poland sp. z o.o. na zakup i montaż sortera do automatycznego opracowania przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych.

Sorter zakupiony przez Pocztę Polską będzie miał kształt pętli i zostanie wykonany w technologii „Cross-Belt”. Dzięki sześciu liniom podawania automatycznego, sześciu liniom podawania ręcznego i ponad 300 ześlizgów, będzie miał za zadanie rozdzielić przesyłek do poziomu punktów oddawczych i rejonów doręczeń.  Wydajność operacyjna urządzenia pozwoli na posortowanie 15 tys. przesyłek na godzinę. Będzie to największa z dotychczasowych maszyn w Poczcie Polskiej.

Uruchomienie sortera planowane jest na drugi kwartał 2024 roku.


 

pl_flaga_godlo

Zadanie publiczne finansowane z  budżetu państwa, część 27, dział 750, rozdział 75001, paragraf 2830

„Wsparcie gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej”

Dofinansowanie w ramach dotacji celowej: faktyczna wartość dofinansowania zostanie określona na podstawie liczby zrealizowanych zadań

Całkowita wartość projektu: 16 730 323 zł

Okres realizacji: 21.03.2022 – 28.02.2023

Opis zadania:

W 2022 roku ma miejsce w Polsce zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, która wiąże się z koniecznością dostosowania urządzeń odbiorczych naziemnej telewizji cyfrowej do nowego standardu przez część społeczeństwa. Ustawodawca zapewnił wsparcie gospodarstw domowych poprzez możliwość uzyskania świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego, o którym mowa w Ustawie z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. poz. 501) (zwanej „Ustawą”). Jednocześnie, Ustawodawca uznał za zasadne umożliwienie osobom zainteresowanym złożenie wniosku o przyznanie świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego nie tylko w formie elektronicznej, lecz również w formie papierowej, z czym związana jest konieczność zapewnienia ogólnodostępnych punktów, w których wniosek będzie można złożyć osobiście.

Zadanie pod nazwą – „Wsparcie gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej” jest zadaniem wynikającym z art. 14 ust. 2, art. 17 oraz art. 25 ust. 4 i 5 Ustawy, polegającym na przyjmowaniu wniosków o przyznanie świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego, realizacji płatności za dokument potwierdzający przyznanie świadczenia na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż odbiorników cyfrowych oraz prowadzeniu działań promocyjnych dotyczących świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego.